وندور لیست

شرکت صنعت گستر سهیل با توجه به سابقه طولانی در تامین تجهیزات پروژه های نقت و گاز و پتروشیمی و همچنین دریافت نامه های رضایتمندی متعدد از کارفرمایان پروژه ها موفق به ورود به وندور لیست شرکت های زیر شده است :

شرکت نفت و گاز پارس

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران