شرکت های زیر مجموعه صنعت گستر سهیل

شرکت کاوش مکانیزه فن آور

www.kavoshmech.com

شرکت تحرک فناور رباتیک

www.amburer.com